Säännöt

HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHO RY:N SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään seudun Kennelkerho ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Hyvinkään seudun Kennelkerho ry:n tarkoituksena on edistää paikkakunnalla kenneltoimintaa, toimien eri koirarotuja harrastavien henkilöiden yhdyssiteeenä.

Tähän päämäärään kerho pyrkii ajamalla koiraharrastusta ja järjestämällä Hyvinkään seudun Kennelkerhossa  koiranäyttelyjä ja koulutusta, agility- ja tottelevaisuuskilpailuja ja koulutusta, käyttökokeita sekä järjestämällä kerhoiltoja, joissa pidetään esitelmiä ja keskustellaan kynologisista kysymyksistä.

3§ Kieli

Hyvinkään seudun Kennelkerho ry:n virallinen kieli on suomi.

4§ Jäsenet

Jäsenet ovat ainais-, vuosi-, perhe- tai kunniajäseniä. Jäsenet hyväksyy kerhon hallitus. Jäseniltä perittävän ainais-,  vuotuisen- tai perhejäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Perhejäsen on Hyvinkään seudun Kennelkerhon jäsenen perheenjäsen, joka tai jotka maksavat kulloinkin voimassa olevasta vuosijäsenmaksusta puolet. Perhejäsenelle ei lähetetä kerhon lehteä, mutta hänellä on samat oikeudet kuin kerhon vuosijäsenellä.

Ainaisjäsen on kerhon vuosijäsen, joka maksaa kerhon vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Sen jälkeen hän on vapaa kerhon vuotuisista jäsenmaksuista.

Lisäksi voidaan valita kunniajäseniä vuosikokouksessa hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän on vapaa kerhon jäsenmaksuista.

Jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa, toimii kerhon tarkoitusperiä vastaan tai sopimattomasti, on kerhon hallituksella oikeus erottaa hänet kerhosta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdeksan kuukauden ajan. Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan kerhosta ei ole oikeutta kerhon varoihin.

5§ Hallitus

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai jäsenistöstään.

Joka vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näistä ovat erovuorossa puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnäollessa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. kutsua kerho kokouksiin, valmistaa kokouksille esitettävät asiat sekä panna toimeen kerhon päätökset
 2. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
 3. edustaa kerhoa, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata kerhon puolesta
 4. kerhon puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa, kantaa ja vastaa kerhon puolesta sekä yhdessä sihteerin kanssa edustaa kerhoa sen ulkopuolella
 5. sihteeri toimittaa paperille hallituksen ja yhdistyksen kokouskutsut, laatii hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat, valmistaa ja varmentaa kaikki viralliset ym. kirjelmät, huoltaa, laatii painatustyöt, kirjoittaa vuosikertomukset sekä sanoma- ja lehtikirjoitukset, hoitaa kerhon arkistoa sekä noudattaa muita puheenjohtajan ja hallituksen antamia ohjeita toiminnassaan

6§ Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Tilit

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

8§ Kerhon kokousten koolle kutsuminen

Kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kerhon internetsivuilla ja lehdessä tai toimitettava sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta.

9§ Kerhon kokoukset

Kevätkokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuun aikana ja vuosikokous syys-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kerhon kokouksessa on jokaisella  jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Kaikki ne asiat, joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan kerhon kokouksissa avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei vähintään 1/10 läsnäolevista vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10§ Kevätkokous

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkistamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


11§ Vuosikokous

 1. määrätään jäsenmaksut tulevalle vuodelle
 2. tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
 3. valitaan kerhon puheenjohtaja ja hallituksesta erovuoroisten tilalle uudet jäsenet, tällöin puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet aloittavat toimikautensa seuraavan kalenterivuoden alussa
 4. muut hallituksen esittämät asiat
 5. mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun


12§ Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.

Kerhon purkamiseen vaaditaan kahden perättäisen varsinaisen kokouksen päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on kannattanut.

Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään

14§ Nämä säännöt kumoavat kaikki edelliset säännöt

15§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät